}

Koppeling met Alluris

Koppeling met Alluris

Veel van de gegevens over leerlingen is al aanwezig in het studentinformatiesysteem (SIS) en daarom is Alluris zeer goed bruikbaar als bron voor het beheren van user accounts. Met IAM is het mogelijk om automatische user accounts te synchroniseren tussen het studentinformatiesysteem en de Active Directory, Office365, Google Apps, diverse ELO's, eDirectory (Novell), Apple Open Directory en diverse andere onderwijstoepassingen. Een mutatie in het studenteninformatiesysteem wordt door IAM gedetecteerd en vervolgens wordt de noodzakelijke actie ondernomen.

Iedere mutatie in dit SIS (bijvoorbeeld een nieuwe leerling, naams-, klaswijziging of verlaat de school) wordt automatisch gedetecteerd. IAM voert vervolgens automatisch het bijbehorende scenario uit.

  • Instroom: Bij instroom van een nieuwe leerling in Alluris, draagt IAM zorg voor de automatische aanmaak van een user account conform de bestaande procedures (bijvoorbeeld de aanmaak van een AD account met de juiste naamgeving, een mailbox, toegang tot klasshare etc.).
  • Doorstroom: de gebruiker krijgt mogelijk nieuwe/andere rechten (bij klaswijziging bijvoorbeeld nieuwe groepslidmaatschappen AD, andere shares, andere distributielijsten). De gebruiker behoudt ook voor een specifieke periode nog zijn oude rechten ("grace period"). Deze worden na afloop van deze periode automatisch weer ingetrokken door IAM.
  • Uitstroom: bij verlaten van de school zorgt de koppeling met Alluris ervoor dat accounts en autorisaties van ex-leerling automatisch ontmanteld worden. Hierdoor wordt het risico op ongeautoriseerde toegang tot informatie en applicaties geminimaliseerd (verbeterde score bij security audits). Daarnaast draagt de koppeling bij aan het schoonhouden van het netwerk (kostenbesparing, minder dataopslag, licentiegebruik, etc.).

Dankzij deze koppeling ontstaat er volledige consistentie en is er geen vervuiling van user accounts in het netwerk. De doorlooptijd voor het aanmaken van accounts wordt aanzienlijk gereduceerd en accounts worden altijd foutloos aangemaakt.